Juri­di­sche stage in Baarn

Juri­di­sche stage

Beschrijving

Wat ons anders maakt, is dat wij ver­bin­din­gen leg­gen, tus­sen betrok­ken par­tij­en, tus­sen plan­nen en prak­tijk en tus­sen de klant en ons. Wij zijn vast­hou­dend, omdat wij uit erva­ring weten dat voor elk vraag­stuk een oplos­sing is. Hoe ver deze soms ook te zoe­ken lijkt in de dage­lijk­se, weer­bar­sti­ge praktijk.

Ter ver­ster­king van ons team zoe­ken wij op kor­te ter­mijn een stu­dent-sta­gi­ai­re of werk­stu­dent met inte­res­se in ruim­te­lij­ke opgaven.

De func­tie

Als stu­dent-sta­gi­ai­re of werk­stu­dent wordt je onder­deel van het team van Legal Ser­vi­ces. Je gaat aan de slag met diver­se werk­zaam­he­den. Zo doe je onder­zoek naar juris­pru­den­tie en lite­ra­tuur, zoek je juri­di­sche vraag­stuk­ken uit en lever je een bij­dra­ge aan de ambi­ties van onze opdracht­ge­vers. Ook woon je, waar moge­lijk, zit­tin­gen en bespre­kin­gen met cli­ën­ten bij. Daar­naast help je mee aan de ont­wik­ke­ling van inno­va­tie­ve pro­duc­ten, zowel intern als extern. Je krijgt een men­tor aan­ge­we­zen en onder­steunt het hele team bij opdrachten.

Jouw pro­fiel:

 • Je zit in de laat­ste fase van je stu­die WO (Neder­lands) recht;
 • Je bent leer­gie­rig en ambitieus;
 • Je hebt affi­ni­teit met het aan­be­ste­dings­recht, bouw­recht, omge­vings­recht en/of verbintenissenrecht;
 • Je hebt inte­res­se in ruim­te­lij­ke opgaven;
 • Je bent ana­ly­tisch sterk.
 • Wat bie­den wij?

  Een sta­ge is de ide­a­le manier om ons en ons werk­ter­rein beter te leren ken­nen. Je gaat aan de slag in een inno­va­tie­ve omge­ving met inspi­re­ren­de collega’s van­uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes. Je doet in kor­te tijd veel erva­ring op met de wer­king van het recht en wordt uit­ge­daagd jezelf te ont­wik­ke­len. Hier­voor krijg je een pas­sen­de ver­goe­ding. Uiter­aard kun je ook deel­ne­men aan alle bureau­ac­ti­vi­tei­ten, zoals bor­rels, lezin­gen en sportactiviteiten.

  Ons bureau scoort hoog op ser­vi­ce­ge­richt­heid, inno­va­tie­ver­mo­gen, maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord wer­ken en finan­ci­ë­le pres­ta­ties. Zo heb­ben wij ons onlangs voor de twee­de keer op rij onder­schei­den als één van de Best Work­pla­ces (Gre­at Pla­ce to Work, 2018).

  Extra informatie

  Status
  Open
  Opleidingsniveaus
  Universiteit
  Plaats
  Baarn
  Dienstverbanden
  Stage
  Gepubliceerd op
  28-01-2021

  Administratieve vacatures | Stage | Universiteit

  Solliciteer nu

  Deel deze vacature

  We heten wel StudentJob, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.